Zutphen

ACTUEEL - 7 oktober 2021

Nog even ter herinnering: op donderdag 14 oktober is er onze jaarvergadering, met aansluitend een gezellig samenzijn om afscheid te nemen van Gerry Haverkamp na jarenlang voorzitterschap en van Marja van Laar als bestuurslid. Gelukkig blijven zij beide nog wel gewoon actief in onze vereniging zichtbaar. Deze speciale avond vindt weer plaats op onze nieuwe locatie : het Hart, Jolinkweg 2, Eefde.

Voor deze locatie geldt nu i.v.m. de huidige coronamaatregelen dat de 1 ½ meter maatregel niet meer van toepassing is. U hoeft zich ook niet meer per mail aan te melden voor deze avond. De corona check-app zal niet getoond hoeven te worden, mits we onze drankjes dan in de zaal nuttigen.

We nodigen u van harte uit om deze avond te bezoeken.

Hierbij gevoegd nog even de agenda voor de ledenvergadering:

 

Agenda Algemene Ledenvergadering – 14 oktober 2021

1         Opening door de voorzitter

2          Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 maart 2021

3          Jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester uit het verslagjaar 2019.

4          Jaarverslag van de secretaris 2020

5          Financieel verslag van de penningmeester 2020 en de begroting voor 2021

6          Verslag van de kascommissie over 2019 en 2020:

            Mevr. Barbara Stapelbroek

            Mevr. Willy Ruegebrink

7         Bestuursverkiezing:

           Mevr. Gerry Haverkamp (voorzitter) en mevr. Marja van Laar zijn aftredend en zijn niet herkiesbaar. Marja blijft wel onze bloemschik- coördinator.

8          Renske Mooibroek heeft zich verkiesbaar gesteld als nieuw bestuurslid in de functie van voorzitter.

9.         Rondvraag

10        Sluiting van de vergadering

 

Plantenruilbeurs

Dan vragen we natuurlijk nog aandacht voor de plantenruilbeurs op zaterdag 16 oktober.

Tijd: vanaf 9.45 uur kunt u de meegebrachte plantjes uitstallen.

Plaats: Op het terras van Het Hart in Eefde.

Koffie is klaar vanaf 10.00 uur, daarna gaat het ruilen van start.

Niet verruilde planten dienen na afloop weer mee naar huis genomen te worden.